بیانیه جمعی از جمهوری خواهان سکولار دمکرات، در حمایت از جنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" در برابر هجوم گسترده دستگاه سرکوب حکومت اسلامی

بیانیه جمعی از جمهوری خواهان سکولار دمکرات، در حمایت از جنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" در برابر هجوم گسترده دستگاه سرکوب حکومت اسلامی

خامنه ای کشف حجاب را گناه شرعی و سیاسی خواند و رادان گماشته جنایتکارش، سیاست برخورد با بی حجابی را بازگشت ناپذیر دانست. چرا؟ چون در بینش عقب افتاده علی خامنه ای، زن با حجاب شرعی نمونه یک انسان طراز نوین شرعبند، رام و فرمانبردار برای نظام اسلامیش میباشد، از این نظر هر انسان خودمختار، پرسشگر، آزاد اندیش و‌ معتقد به آزادی پوشش، خاری در چشم هویت و ناموس این نظام است.
کنش فردی و تابو شکنانه ویدا موحد پس از دی ۹۶ به کنشی جمعی در جنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" تبدیل شد و امروز حکومت با یک انقلاب فرهنگی و تحولی رنسانس گونه در بطن جامعه روبروست. حکومت ایدئولوژیک بر سر دوراهی باخت-باخت مانده است و سعی مینماید با اهرم قرار دادن ترس، سرکوب، پدرسالاری و دینداری سنتی اقدام به باز پس گیری سنگر آزادی پوشش نماید.
ولایت فقیه مطلقه دست به قمار بزرگی زده است و‌ بدون اعتنا به آتشی که در زیر پوست جامعه شعله میکشد، خیره سرانه وارد چراغ قرمز، در تقاطع نافرمانی مدنی جوانان و زنان و جنبش معیشتی که زاده فشار فزاینده اقتصادی است، گردیده است. واقعیت این است که هر چه بیشتر خشم انباشته شده مردم از تورم، گرانی و فقر افزوده گردد، آتش انقلاب شعله‌ورتر گردیده و گریبان رژیم را زودتر و با شدت بیشتر خواهد گرفت.
رژیم کودک کُش اسلامی بطور مذبوحانه در صدد کنترل جنبش های مدنی و جنبش دانشجویی که مجموعا لولای جنبشهای های مختلف جامعه هستند میباشد، برنامه ریزی اطاق فکر استبداد حاکم برای دگرگونی چهره دانشگاه‌ها از طریق آوردن نیروهای حشد الشعبی بعنوان دانشجو، قطعا در همین راستا میباشد.
ناتوانی خامنه ای و حکومت قرون وسطایی او در مقابله با جوانان و زنان، بلوچستان و زندان ... کاملا آشکار است. سرکوبگران از یک طرف توسط مقاومت سیستماتیک و سازمان یافته معلمان، کارگران و بازنشستگان ... که حرکتی با عقبه اجتماعی وسیع میباشند و از طرف دیگر در مقابله با مقاومت فزاینده دانشجویان و‌ تشکل های دانشجویی محاصره شده اند و متغیر قدرت خرید که دائما در حال نزول است، وضع حکومت را روز به روز آشفته تر میکند.

ما جمعی از جمهوری خواهان سکولار دمکرات همراه با جنبش "زن زندگی آزادی" میباشیم، که برای بر پایی سیستمی مردم سالار و غیر مادام العمری (چه ایدئولوژیکی، چه سلطنتی و چه تک حزبی) متکی به آرای مردم فعالیت میکنیم.
ما خود را مدافع آزادی های فردی و اجتماعی، از جمله آزادی سبک زندگی و آزادی پوشش، احقاق حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی دانسته و تلاش های مذبوحانه حکومت جهل و جنایت را برای تهاجم و سرکوب دست آوردهای جنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" از طریق ایجاد ترس با اتکا به تفکر فقاهتی و قرون وسطایی "النصر بالرعب"، شدیدا محکوم‌ کرده، از همه مردم میخواهیم تا کنشگران این جنبش را در برابر دستگاه سرکوب رژیم تنها نگذارند.
امروزه با تلاش خستگی ناپذیر کنشگران جنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" دستاوردهای درخشان روانی، اخلاقی ‌و فرهنگی این جنبش مانند افزایش تصاعدی شجاعت، ریزش ترس در سطح جامعه، روحیه همگرایی و مبارزه جمعی، فتح سنگر آزادی پوشش در سطح جامعه، تغییر‌ بارز در توازن قوی، بنفع کنشگران مدنی در مقابل حکومت استبداد تا جایی پیش‌ رفته است که برخی از طرفداران حکومت خواستار به میدان آمدن سپاه (نوعی کودتای نظامی در خیابان ها) هستند.
اگر چه حکومت لشکر گشت جنایتکار ارشاد و لباس شخصی ها را به خیابان بازگردانده است ولی در درون خود شدیدا دچار سردرگمی و‌ تشتت نظر در این زمینه میباشد. نوجوانان، جوانان زنان و مردان در تمام کشور بار دیگر‌ نشان خواهند داد که از دستاوردهای خود از طریق مقاومت و نافرمانی مدنی حفاظت کرده و به محاصره مدنی حکومت سرکوبگر و ناتوان در تمام جهات، ادامه خواهند داد. ادامه لجبازی خامنه ای و حاکمیت ضد بشریش قطعا، باخت سنگین دیگری برای حاکمیت را در بر خواهد داشت.


جمعی از جمهوری خواهان سکولار دمکرات همراه با جنبش "زن زندگی آزادی"

جمعه شش مرداد ۱۴۰۲

https://t.me/nafarmani_madani_social