اخبار

اعتراض مردم زاهدان در چهلمین جمعه از اعتراضات خود

اعتراض مردم زاهدان در چهلمین جمعه از اعتراضات خود به گزارش حال وش/ جمعه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۲، مردم زاهدان در چهلمین جمعه اعتراضی خود بعد از واقعه ۸ مهرماه همانند جمعه های گذشته با وجود جو شدید امنیتی بار دیگر به خیابانها آمدند. #زن# زندان#زاهدان https://t.me/nafarmani_madani_social

بیانیه جمعی از جمهوری خواهان سکولار دمکرات، در حمایت از جنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" در برابر هجوم گسترده دستگاه سرکوب حکومت اسلامی

بیانیه جمعی از جمهوری خواهان سکولار دمکرات، در حمایت از جنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" در برابر هجوم گسترده دستگاه سرکوب حکومت اسلامی